Văn bản pháp quy

CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI NHẤT VỀ MÔI TRƯỜNG

CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI NHẤT VỀ MÔI TRƯỜNG

 1. CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI NHẤT VỀ MÔI TRƯỜNG   Luật - Nghị định Chính Phủ  Luật bảo vệ môi trường 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường … Đọc Thêm

Luật XD 2014

Luật XD 2014

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 50/2014/QH13 Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014 LUẬTXÂY DỰNGCăn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Quốc hội ban hành Luật xây dựng.Chương … Đọc Thêm

Quy Chuẩn Khí Thải Lò Đốt Rác Sinh Hoạt

Quy Chuẩn Khí Thải Lò Đốt Rác Sinh Hoạt

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 03/2016/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2016 THÔNG TƯBan hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường  Căn cứ Luật … Đọc Thêm