Tổng hợp văn bản xây dựng năm 2015

Tổng hợp văn bản xây dựng năm 2015

Tổng hợp các văn bản hướng dẫn Luật Xây dựng 2014 (50/2014/QH13) có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.

 

STTSố hiệuNội dungNgày ban hànhNgày hiệu lựcGhi chú
I. Luật
150/2014/QH13Luật Xây dựng18/06/201401/01/2015Thay thế luật Xây dựng số 16/2003/QH11
II. Nghị định
132/2015/NĐ-CPQuy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng25/03/201510/05/2015Thay thế NĐ số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009
237/2015/NĐ-CPQuy định chi tiết về hợp đồng xây dựng22/04/201516/05/2015Thay thế NĐ số 48/2010/NĐ-CP, 207/2013/NĐ-CP
346/2015/NĐ-CPQuy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng12/05/201501/07/2015Thay thế NĐ số 114/2010/NĐ-CP, 15/2013/NĐ-CP
459/2015/NĐ-CPQuy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng18/06/201505/08/2015 
III. Thông tư
102/2015/TT-BLĐTBXHQuy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước.12/01/201501/03/2015 
201/2015/TT-BXDHướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng20/03/201515/05/2015Không còn sử dụng hệ số phụ cấp không ổn định sản xuất, phụ cấp lưu động, phụ cấp khu vực trong công thức tính lương nhân công.
303/2015/TT-BKHĐTQuy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp06/05/201501/07/2015Thay thế TT 01/2010/TT-BKH và TT 02/2010/TT-BKH