Văn bản pháp quy

Chỉ mục Phần XUẤT – NHẬP KHẨU

Chỉ mục Phần XUẤT – NHẬP KHẨU

Chỉ mục Phần XUẤT - NHẬP KHẨU (Cập nhật đến 21-01-2015) XUẤT - NHẬP KHẨU      Luật 54/2014/QH13 Hải quan  Nghị định 187/2013/nđ-cp ngày 20 tháng 11 năm 2013 quy định chi tiết thi hành luật thương mại về hoạt động mua bán … Đọc Thêm

LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU

LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Luật số: 107/2016/QH13 Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2016 LUẬTTHUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨUCăn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Quốc hội ban hành … Đọc Thêm